021-65611680-4

کیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28

 مناسب جهت اندازه گیری مونو اکسید کربن خروجی از اگزوز
PGA-1 سوخت سنج تک گاز
PGA-1 سوخت سنج تک گاز

کیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28 - 4-65611680-21